DAE YOUNG PUNCHING

대영철망은 최상의 품질과 서비스로 고객 여러분께 최선을 다하겠습니다.

HOME > 제품소개 > 메탈라스망/철판망  

메탈라스망/철판망

 

경량이고 견고하여 경제적이며 채광과 통기성이 양호


벽체 마감용, 콘크리트 보강용, 울타리용, 방음 및 보온재 보강용, 필터, 그릴, 공조 및 건축설비용, 방음벽 및 각종
인테리어용
 
 

STANDARD TYPE
     외관이 아름답고 장식적인 용도에 적합
   

GRATING TYPE
     견고하고 경제적 미끄럼 방지 효과로 안전한 보행 그레이팅의 대체품, 검사 통로
 
 
  용어설명 / EXPANDED METAL 각부의 명칭
SW : MESH 단목 방향의 중심간 길이 (Short Way of Mesh)
LW : MESH 장목 방향의 중심간 길이 (Long Way of Mesh)
T : 두께 (Thickness)
W : 절단폭 (Width)
S : SW 방향의 판길이(Short Way Mesh of Sheet)
L : LW방향의 판길이(Long way mesh of sheet)
 
 
용 도
KS,JIS
MESH
STRAND
3'*6'
4'*8'
MODEL
DAE YOUNG
MODEL
SWM
LWM
T
W
kg
kg
STANDARD TYPE
1.Metal Lath용
2.시설물 안전보호용
3 버스의 엔진 커버
4 외관 장식용
5. 기계 보호망
XS
31
12
30.5
1.2
1.5
3.9
7.0
SS 131
32
1.6
2.0
7.0
12.4
  132
33
2.3
3.0
15.1
26.8
  133
XS
41
22
50.8
1.6
2.0
3.8
6.8
SS 241
42
2.3
2.5
6.9
12.2
  242
43
3.2
3.5
13.4
23.8
  243
GRATING TYPE
1.검사통로
2.계단
3 구조물설치용
4 PSP대용
5.Checked Plate 및
Grating 대용
XG
21
36
101.6
4.5
7.0
22.9
40.7
SG 362
22
6.0
7.0
30.6
54.4
  363
23
6.0
9.0
39.5
70.1
  364
XG
11
34
135.4
4.5
7.0
24.2
43.1
SG 342-1
12
6.0
7.0
32.4
57.7
  343-1
13
6.0
9.0
41.6
74.0
  344-1
FENCE TYPE
1.고속도로 중앙분리 및
차광Fence

2.공장,주택,공원 등의 Fence
XS
61
34
76.2
2.3
3.0
5.3
9.5
SS 341
62
3.2
4.0
9.9
17.6
  342
63
4.5
5.0
17.4
30.9
  343
4'*8'
6'*6'
XS
71
50
152.4
2.3
3.0
6.4
7.3
SS 511
72
3.2
4.0
11.9
13.4
  512
73
4.5
5.0
21.0
23.7
  513
63
188
2.3
3.2
6.0
7.4
SS 631
3.2
4.0
9.5
11.7
  632
4.5
5.0
16.7
20.5
  633

Model NO.
MESH
STRAND
(kg/㎡)
제품규격
비 고
SW(mm)
LW(mm)
T(mm)
W(mm)
중량
#200
15
30
0.35
0.5
0.23
3X12
Concrete FLAT
Crack 방지용
*Air-Con 보호용
-기계보호용
-망 용품
#300
10
20
0.35
0.56
0.34
"
#800
"
"
0.35
1.12
0.659
"
#1000
12
24
0.6
1.5
1.19
"
#2000
15
30
1.2
1.8
2.27
3X12, 4X8
#3000
22
50
1.6
2.3
3X6, 4X8
#3000-1
22
50
2.3
"
*산업기자재
#900
7
14
0.6
1.25
1.19
3X12
R형
6
12
0.6
1.2
1.82
3X8
*OIL, AIR/FILTER
*Free FILTER
*고성능 FILTER
AL SL
4
8
0.4
0.75
1.2
3X8
AL 500
9
18
0.4
1.2
0.27
3X12
Spseker 4.4P
2.6
4.4
0.5
0.6
1.45
500m/mX2000m/m
*전자제품 보호용
*Speaker 보호용
" 3P
1.8
3.0
0.35
0.4
1.22
300m/mX1500m/m
" 2.5P
1.5
2.5
0.3
0.4
1.26
300m/mX1200m/m
" 2P
1.3
2.0
0.3
0.4
500m/mX1200m/m